Všech pět pohromadě - V5P

Naše škola spolupracuje s Národním ústavem pro duševní zdraví a v průběhu školních let 2021-2022 a 2022 – 2023 se žáci třídy 7. A měli možnost zúčastnit projektu s názvem „Všech pět pohromadě“. Program byl realizován v rámci předmětu občanská a rodinná výchova.
Jde o vzdělávací program, zaměřený na duševní gramotnost a sociálně emoční učení. Cílem projektu je zlepšení sociálních a emočních kompetencí žáků a zvýšení jejich povědomí o duševním zdraví, které u nich povede k rozvoji schopnosti sebereflexe, sebeřízení, sociálního vědomí, péče o mezilidské vztahy a zodpovědného rozhodování, tzn. podporovat pozitivní duševní zdraví skrze sociálně emoční učení a duševní gramotnost.
Duševní gramotnost jsou znalosti a dovednosti nezbytné pro naplňování pozitivního duševního zdraví. Je to základ pro to, aby se člověk cítil a fungoval dobře, i když čelí stresorům a výzvám a aby vhodně rozpoznal své potřeby a vyhledal pomoc pro sebe a pro druhé.
Sociálně emoční učení je proces, který může přispět ke zlepšení životních podmínek jednotlivce tím, že se bude učit lépe chápat a zvládat emoce, stanovovat a dosahovat pozitivní cíle, cítit a projevovat empatii k ostatním, navazovat a udržovat pozitivní vztahy a posilovat odolnost vůči stresorům.


A co je vlastně program „Všech pět pohromadě“?


Obsah programu je vytvořen s ohledem na vývojové potřeby žáků ve věku 11 – 13 let a je předáván skrze zážitkové a vzdělávací aktivity a diskuze. Program obsahuje 20 lekcí, které předávají znalosti a dovednosti pro zvládání emocí a stresu, podporují zdravou komunikaci, zvládání konfliktních a náročných situací, budování zdravých vztahů či včasnou identifikaci a řešení případných psychických potíží. Každá lekce trvá 45 minut a učí 5 hlavních témat:
1) duševní zdraví (např. informace o duševním zdraví a vlivu stresu a hormonů na něj)
2) emoční gramotnost (např. vnímání a pojmenovávání svých emocí a myšlenek, rozvíjení schopnosti regulovat své emoce i chování)
3) vztahy (např. uvědomění si důležitosti vztahu se sebou samým i s ostatními, rozvíjení a procvičování empatie, respektu a laskavosti)
4) komunikaci (např. učení jak lépe řešit konflikty a náročné situace)
5) první pomoc v oblasti duševního zdraví (seznámení s příznaky a symptomy problémů s duševním zdravím, s druhy péče o duševní zdraví a se znalostmi a zdroji pro hledání pomoci).
Na konci každé lekce si žáci měli možnost zapisovat všechna sdělení a 1 osobní poznatek do svého deníku. V něm také v průběhu lekcí nacházeli experimenty, které si mohli vyzkoušet doma.


A co jsme se tedy naučili?
- co je to duševní zdraví
- jak můžeme podpořit své hormony štěstí
- jednoduché techniky proti úzkostem a stresu
- jak správně hluboce dýchat
- jak může vypadat laskavost
- kam se můžeme obrátit v případě potřeby pomoci
- jak mluvit s někým, kdo se necítí dobře
- kdy, kde a jak požádat o pomoc …


Věřím, že tento vzdělávací program byl pro žáky přínosem a velice si vážím šance, být součástí tohoto programu.