Školská rada

je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada:

 1. se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 3. schvaluje školní řád
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 5. se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 6. projednává návrh rozpočtu na další školní rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 8. projednává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Členové školské rady Základní školy Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace:

 1. Dominika Křehká (za uč. sbor)
 2. Alena Veselá (za uč. sbor)
 3. Blanka Horáková (za rodičovskou veřejnost)
 4. Petra Střelcová (za rodičovskou veřejnost)
 5. Markéta Šebková (za město Nejdek)
 6. Marcel Bystřický (za město Nejdek)