2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

Dřevěná olympiáda 2010/2011

Celoškolní projekt ZŠ Karlovarská na 2.pololetí školního roku 2010/2011 nesl název

 

DŘEVĚNÁ OLYMPIÁDA

 

Co přesně se při ní dělo, na tom pracovali jak učitelé, tak žáci už od podzimu. Aby měli všichni možnost se k obsahu projektu vyjádřit, vznikl ve vestibulu na nástěnce strom. Strom bez listí, čekající na to, co na něm vyroste. Vyrostly na něm nápady. Každý, kdo chtěl, mohl na papírový list napsat svůj návrh a připíchnout ho na některou z větví.  Po nějakém čase byl plný nápadů:

» Vyhledávat v přírodě stromy různých druhů, soutěžit v jejich poznávání

» Stromy malovat, modelovat, vyrábět ze dřeva

» Stavět obrázky z listů, domečky ze dřeva a z mechu

» Uspořádat soutěž v tom, kdo vylisuje nejvíce listů

» Zasadit nějaké stromy, třeba ve škole do květináčů

» Uspořádat soutěž o nejlepší výrobek ze dřeva

» Udělat výstavu různých věcí vyrobených ze dřeva

» Vyzkoušet si body-art, namalovat si kůru na kůži

» Uspořádat výstavu výkresů na téma „stromy“ v muzeu Nejdek

» Rozpoznávat listy stromů poslepu

» Uspořádat soutěž, kdo najde v okruhu 100 m nejsilnější strom

» Uskutečnit zážitkové poznávání lesa – LESNÍ PEDAGOGIKA www.lesycr.cz

» Zapojit lesní témata do výuky: „Les ve škole – škola v lese“ www.terezanet.cz

» Využít pracovní listy sdružení Tereza (Nadace dřevo pro život)

» Vymyslet takovou třídní scénku, aby se týkala stromů

» Hledat samorosty

 

 

Ve středu 16.března byl projekt oficiálně zahájen. Jaké soutěže a činnosti zahrnoval, čtěte níže.

 

 

Cíle:

 

 • pochopit význam přírody pro člověka

 

 • naučit se stromy poznávat, pečovat o ně, využívat s rozumem

 

 • seznámit se s památnými stromy v okolí

 

 • naučit se spolupracovat, ale také prosadit své nápady

 

 • oslavit projektem Mezinárodní rok lesů (OSN jím vyhlásila rok 2011)

 

 

DISCIPLÍNY: SPORT,UMĚNÍ,VĚDA,TURISTIKA

 

Ve všech disciplínách vyly třídy rozděleny do kategorií: I.kat. = 1.a 2.roč., II.kat. = 3.a 4.roč.,III.kat. = 5.a 6.roč., IV.kat. = 7.-9.roč.

 

Třídy byly vyhodnocovány v jednotlivých disciplínách, zároveň se body sečetly do závěrečného hodnocení, které proběhlo 30. května 2011.

 

Různé aktivity v rámci běžné výuky: (nabídka obsahuje nápady žáků)

 

 • výroba drobných výrobků ze dřeva, teorie pěstování okrasných stromů (Pč)
 • tematický diktát, všestranný jaz.rozbor na toto téma (Čj)

 • účast v korespondenční soutěži: do 12 let téma „Chci ti napsat o tom, jak jsem seděl pod stromem“, do 15 let téma „Představ si, že jsi strom v lese. Napiš někomu dopis a vysvětli mu, proč je důležité chránit lesy.“ (Čj)

 • scénka týkající se stromů (Čj)

 • popis pracovního postupu – výroba papíru (Čj)

 • slovní úlohy s „dřevěnou“ tematikou (M)

 • hoření, vodivost a další vlastnosti dřeva (F)

 • využití pracovních listů od Jany K. (PŘ, VL, PRV)

 • uspořádat soutěž, kdo najde v okruhu 100 m nejsilnější strom – průměr nebo obvod v dané výšce (M)

 • rozpoznávat listy stromů poslepu (PŘ, PRV)

 • fotosyntéza a další učivo (PŘ)

 • písničky, ve kterých se zpívá o stromech (Hv)

 • stromy, které „pamatují“ významné historické události (D)

 • národní stromy různých zemí (Z)

 • stromy nebo jejich části jako součást vlajek různých zemí (Z)

 • běh mezi stromy, hod šiškou na cíl, přechod potoka přes kládu, orientační běh podle druhů stromů, koalení (TV)
 • body- art (malba na kůži na motivy stromů), hledání samorostů (uplatnění fantazie), stavění domečků z klacíků, šišek a mechu (VV)
 • přinést drobné předměty ze dřeva (podepsané) zástupkyni ředitelky (- budou vystaveny ve vestibulu ), vyluštit tematickou křížovku a vyplnit pracovní list vytvořené žáky 9.A, zkusit vyrobit ruční papír, vysvětlit si způsob výroby papíru a správné hospodaření s lesy
 • vytvořit mapu navštívených stromů, v přírodě poznávat nejen stromy, ale i keře a byliny, živočichy žijící v lesním společenství

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SPORT

 

SOUTĚŽNÍ ÚKOLY DŘEVOKLÁNÍ:

 • hod polenem,

 • souboj s prknem na hlavě (woodkopf), nižší ročníky trasa s prknem na hlavě

 • závod dvojic na dřevěných deskách,

 • běh do cíle po točení kolem dřevěného kolíku,

 • chůdy

 

V pátek 13.května 2011 se uskutečnilo DŘEVOKLÁNÍ,

jediná soutěž disciplíny SPORT. Pravidla soutěže jsou k nahlédnutí zde. Počasí nám naštěstí přálo, a tak vše proběhlo ve výborné soutěžní atmosféře. Děkujeme všem za trénink, bez kterého by nebylo možné soutěže s dřevěnými rekvizitami zvládnout tak dobře, jak nám sportovci předvedli. Zde najdete podrobnou tabulku jednotlivých soutěží. Do celkové tabulky jsme z ní přepsali další body.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

UMĚNÍ

 

SOUTĚŽNÍ ÚKOLY:

vytvoření 3 výtvarných děl za třídu

 • 1) plošná práce (malba nebo kresba stromu),

 • 2) prostorová práce (max.1m vysoký strom s využitím materiálů souvisejících se dřevem),

 • 3) vytvoření libovolného obrazu z přírodních materiálů.

 

Do 20.dubna byly odevzdány soutěžní práce do disciplíny umění. Jak práce plošné, tak práce prostorové jsou moc pěkné, různorodé... zkrátka všechny třídy tento úkol zvládly na 1. U prací plošných se často jednalo o celé kolekce výkresů a bylo znát, že si autoři na tvorbě dali záležet. Také prostorové stromy jsou důkazem tvořivosti dětí a jejich učitelek. Oproti původnímu plánu, kdy jsme chtěli bodovat na základě hlasování netřídních učitelů a provozních zaměstnanců, přidělili jsme všem třídám 10 bodů za plošnou práci a 10 bodů za prostorovou práci. Nebylo možné totiž spravedlivě rozhodnout, která práce je v dané kategorii nejkrásnější, když jsou krásné všechny. Disciplínu UMĚNÍ ovlivnil ještě pátek 29.dubna, kdy se uskutečnila soutěž PŘÍRODNINOVÝ HAPPENING . Počasí nám přálo a v areálu školy vzniklo 14 obrazů z přírodnin, které si třídy předem nasbíraly. Oceňujeme originalitu a elán, s jakým díla vznikala. Všechny obrazy byly moc hezké, a tak pro pětičlennou porotu bylo velmi těžké přidělit body. Každý porotce mohl třídě udělit maximálně 10 bodů. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

VĚDA

 

SOUTĚŽNÍ ÚKOLY:

 • poznávání stromů podle listů a kůry

 • vytvořit soutěžní herbář za třídu a odevzdat ho do 27.května. Herbář musel povinně obsahovat důležité informace o daném stromu, výtvarná stránka byla libovolná. Originalita byla jedním z kritérií.

 

V týdnu od 2. do 6.května se uskutečnila soutěž KŮRA MOZKOVÁ. I.kategorie měla poznat 7 dřevin, II.kategorie 10 , III.kategorie 15 a IV.kategorie 20. V 10 třídách ze 14 trojčlenné družstvo správně určilo všechny ukázky a z toho máme velkou radost. V každé kategorii byly porovnány výsledky, za první místo jsme přidělili 10 bodů, za druhé 8, za třetí 6 a za čtvrté 4 body. 

V pátek 27.května třídy odevzdaly soutěžní herbáře. Byly roztodivné, originální, plné informací i osobité invence. Například 1.A vyrobila herbář z březové kůry, na kterou byly nalepené vylisované listy, 1.B odevzdala "třísešitový" herbář rozdělený na listnaté, jehličnaté a ovocné stromy, 2.A vyrobila krásný herbář uložený v ozdobené bedýnce, 2.B zase nápaditý "Hádankový herbář", ve kterém si přečtete informace a teprve, když nevíte, o jakou dřevinu se jedná, podíváte se na druhou stranu. (Ve 2.B tvořili herbáře i jednotlivci - Š.Pšeničková, E.Křováčková, A.Blažek, T.Nečas, D.Trefil.) Herbář 3.A měl nádherné, listy ozdobené desky a úžasně promyšlené záložky, 4.A vyrobila desky svého herbáře ve stylu intarzie z březové kůry a bohaté informace o stromech doplnila krásnými básničkami. 4.B zase sbírala už od podzimu plody dřevin a doplnila jimi svůj krásný herbář. III. a IV.kategorie v kvalitě herbářů za svými mladšími spolužáky poněkud pokulhávala, vyzdvihnout by se ale dal herbář 8.A, krásně výtvarně i obsahově zpracovaný v ich-formě (stromy dané informace "říkají samy o sobě). Jaké body byly třídám za herbáře přiděleny, to se dočtete v celkové tabulce (viz níže).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TURISTIKA

 

SOUTĚŽNÍ ÚKOL:

- navštívit co nejvíce památných stromů, zdokumentovat návštěvy fotograficky – za každý památný strom 5 bodů (pokud ho navštívila celá třída), 1 bod (pokud ho žák navštívil s rodinou). Body byly přiděleny i za fotografie z minulých let, případně za památné stromy v německé části Krušných hor, ale také za stromy, které jsou na památné stromy teprve navrženy, případně jsou zadokumentovány jako jinak významné stromy. Do této soutěže se aktivně zapojili také rodiče, což nás velmi těší. 

 

27.května třídy odevzdaly souhrn „svých“ památných stromů. TURISTIKA se stala disciplínou s rozhodujícím významem, protože body za ni udělené pořádně zamíchaly pořadím. (viz zabulka) Třídy mnoho stromů navštívily společně, ale byli jsme příjemně překvapeni tím, kolik rodičů se vydalo se svými dětmi na výlety. Kromě toho, že se děti podívaly na místa, kde ještě nebyly, že strávily čas se svými blízkými a že se dozvěděly něco nového, bylo kladem této disciplíny zvýšení fyzické kondice. Děti opravdu nachodily spoustu kilometrů. Absolutním vítězem se v TURISTICE stala třída 1.A, která získala 225 bodů - opravdu úctyhodný výkon. Vážíme si ale každého zdokumentovaného stromu :-) . 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Co jsme v projektu dále dělali?

 • Ve vestibulu školy se uskutečnila výstava dřevěných předmětů, které děti nosily z domova a které dokazovaly různorodost využití tohoto materiálu. Ke dni 19.4., kdy jsme předměty vrátili majitelům,  jsme měli 133 předmětů. Za jejichž zapůjčení majitelům děkujeme. Sepsali jsme obsah výstavy, zde si ho také můžete přečíst.
 • Disciplínu TURISTIKA začaly některé třídy plnit již před zahájením projektu, navštívili řadu památných stromů v Nejdku, na Pozorce, v Karlových Varech i jinde. 
 • Žáci 5.A, 6.A a 8.A se zapojili do korespondenční soutěže (do 12 let téma „Chci ti napsat o tom, jak jsem seděl pod stromem“, do 15 let téma „Představ si, že jsi strom v lese. Napiš někomu dopis a vysvětli mu, proč je důležité chránit lesy.“) Zde si můžete přečíst soutěžní práce: DOPISY
 • Při VV jsme tvořili díla s námětem stromů, všechny třídy odevzdaly soutěžní práce do disciplíny UMĚNÍ. 
 • Na dveřích většiny tříd visely motivační plakáty s informacemi o projektu. 
 • Některé děti byly velmi aktivní. Např. Klára Pelikánová ze 4.A přinesla na výstavu dřevěných předmětů 19 exponátů. Další rekordmankou v počtu předmětů byla Markéta Vymazalová ze 3.B - přinesla 9 předmětů, stejně tak i Terezka Fruncová ze 3.A. Míša Ogola ze 2.A zase s rodiči vytvořila frotážový soubor zachycující vzhled kůry stromů a také soubor fotografií stromů. 
 • Třída 5.A při českém jazyce v rámci slohu popisovala strom, jako by to byla živá bytost. Jak jejich popis dopadl, to si můžete přečíst zde. Při mluvnici zase páťáci rozebrali v rámci všestranného jazykového rozboru slovo DŘEVO. 
 • Třída 4.B při tvořila Strom přání a také KELTSKÝ STROMOSKOP.
 • Všechny třídy sbíraly přírodniny, ať už na vyrábění, nebo na trénink soutěže KŮRA MOZKOVÁ. Na chodbě 1.st. zásluhou 4.A vznikla "sbírka" větví stromů, druháci zase přispěli různými naučnými knihami o přírodě, fotografiemi zobrazující les v průběhu kalendářního roku a dalšími obrázky. 
 • Při TV probíhal trénink pohybu na různých typech dřevěných chůd, na prknech ve dvojicích a také soutěže ve woodkopfu (souboj s prkny na hlavách)
 • V rámci ČJ řada tříd vytvořila myšlenkové mapy, křížovky, rébusy, žáci psali diktát a všestranný jazykový rozbor na téma stromy a dřevo, při slohu popisovali strom, 6.A dokonce popis pracovního postupu - výroba papíru. Třídě 9.A děkujeme za dva pracovní listy, které vytvořila pro ostatní třídy.
 • Při HV se třídy zaměřily na dřevěné hudební nástroje a písničky, ve kterých se zpívá o lese, stromech, dřevu...
 • Přírodověda a přírodopis jsou samozřejmě předměty pro Dřevěnou olympiádu jako stvořené, děti se učily o stromech, ekologii.
 • V úterý 12.4. proběhla akce Roadshow Techmánia Plzeň.
 • Při Pč vznikaly dřevěné výrobky, žáci zkoumali vlastnosti dřevěného materiálu. Třídy 6.A a 7.A vyrobily ze dřeva medaile pro své mladší spolužáky.
 • Ve fyzice se 7.A dozvěděla o vztlakové síle související se dřevem.
 • Dokonce i při základech německého jazyka se pracovalo na Dřevěné olympiádě - děti si vytvořily slovníček na téma "stromy".
 • Při informatice vznikaly prezentace, žáci hledali památné stromy.
 • V pátek 15.4. si děti z 1.-5.roč. užily soutěžní pořad Divadélka Ondřej s názvem "LES VŠELIJAK". Družstva AKÁTI A BŘÍZOUNI v něm za bouřlivého povzbuzování diváků soutěžila v poznávání stromů a lesních plodů, padly i otázky z myslivosti, nechyběly ani zvláštní sportovní soutěže inspirované schopnostmi a dovednostmi různých lesních tvorů a tvorečků. Soutěže byly proloženy hezkými písničkami. 
 • Zavítal k nám do školy pan Marek Chalupa, který má krásného koníčka - myslivost. Byl tak hodný a stal se hlavním akterém besed o lese, při kterých se druháci, třeťáci, čtvrťráci i páťáci dozvěděli mnoho zajímavostí o lesních zvířatech, o stromech, o práci myslivce... 
 • V rámci Dřevěné olympiády se obě 4.třídy nezávisle na sobě vydaly na exkurzi na pilu. 4.A navštívila pilu v Rájci, 4.B pilu na Pozorce. 
 • 4.A, která zvítězila ve své kategorii, byla celkově nejúspěšnější třídou celé Dřevěné olympiády - ve všech disciplínách získala diplom za 1.místo. TU této třídy měla výborný nápad - vyfotit svou třídu pod třešní v areálu školy každý měsíc v tomto školním roce. 
 • Zapojili jsme se do výtvarné soutěže "Lesy kolem nás", kterou vyhlásily Lesy ČR s.p. a Krajská knihovna Karlovy Vary. Do Městské knihovny v Nejdku jsme odevzdali krásné výkresy. Děkujeme jejich autorům za snahu a gratulujeme těmto vítězům: kategorie 13-15 let 1.místo David Petrovič, 2.místo Thomas Paines, 3.místo Magdalena Málková, kategorie 11-12 let 1.místo Martin Šamberger.

  FOTOGRAFIE Z PROJEKTU SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT V KRONICE ŠKOLY - V KANCELÁŘI ZŘŠ.

V I.kategorii zvítězila 1.A, ve II.kat. 4.A, ve

III.kat. 6.A a ve IV.kat. 8.A. Gratulujeme! 

 

 

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.